Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dierenasiel en –pension De Kluif  

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.   Het pension: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b.   De pensionhouder: De vertegenwoordiger van het dierenpension.
c. De eigenaar: De eigenaar of diens gemachtigde van het in het pension onder te brengen dier.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST

De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het pension volmacht aan de pensionhouder, die deze volmacht aanneemt,
om (gedurende het verblijf van het dier in het pension van de pensionhouder) als een goed pensionhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de pensionhouder in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandeling van het dier.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhouder.

ARTIKEL 5 – BETALING

1.      De eigenaar is gehouden de in de pensionovereenkomst vastgelegde pensionprijs bij het brengen van het dier te betalen aan de pensionhouder of aan een van diens medewerkers.
2.      Wordt het dier eerder opgehaald dan na ommekomst van de afgesproken periode, en zijn de totale kosten minder dan het bij het brengen van het dier betaalde bedrag, dan zal het teveel betaalde aan de eigenaar niet worden gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.

3.      De eigenaar is de hiervoor genoemde pensionkosten, kosten van eventuele medische behandeling(en) of inenting (en) van het dier en de eventuele chipkosten verschuldigd aan de pensionhouder. Voor zover deze bedragen niet kunnen worden voldaan uit de hiervoor omschreven vooruitbetaling, zal het restant van de verschuldigde pensionkosten voldaan moeten worden bij het afhalen van het dier, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.

4.a.    Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar (ook indien vooruitbetaling niet meer toereikend is voor de betaling van deze kosten), zal de pensionhouder de eigenaar eenmaal schriftelijk (bij brief met ontvangstbevestiging) aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag.
b.   De aanmaning geschiedt aan het laatst bij de pensionhouder bekende verblijfsadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.
c.    Indien binnen 14 dagen, nadat de pensionhouder de ontvangstbevestiging heeft terugontvangen van de TNT, geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan de pensionhouder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier.
De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
d.   Bij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de betalingstermijn door de eigenaar, is aanmaning door de pensionhouder, zoals hiervoor omschreven, niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar (na aanmaning bij de eerste keer, zoals hiervoor bedoeld voor een tweede maal de hiervoor omschreven betalingstermijn zou overschrijden met een termijn van 14 dagen of meer, wordt het in de overeenkomst omschreven dier (zonder dat enige verdere aanmaning is vereist) reeds nu voor alsdan door de eigenaar onvoorwaardelijk aan de pensionhouder in eigendom overgedragen, welke eigendomsoverdracht de pensionhouder ook in dat geval van de eigenaar aanvaardt.

5. Voor de reservering van een plaats in het pension kunnen door het pension reserveringskosten berekend worden aan de eigenaar.

ARTIKEL 6 – HET AFHALEN VAN HET DIER

1.      Het dier zal worden afgehaald door de eigenaar op de tussen de eigenaar en de pensionhouder overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn.

2.      Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen pensiontermijn vindt aanmaning plaats zoals hiervoor in artikel 5 lid 4 van deze overeenkomst is omschreven. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de pensionhouder plaats, zoals hiervoor in artikel 5 breder is omschreven. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.

ARTIKEL 7 – ANNULERING
  1. Annulering van een reservering is mogelijk tot dertig dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode.
  2. Indien de eigenaar niet eerder dan dertig dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode annuleert, is de eigenaar een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de pensionkosten van de voor de overeengekomen periode.
  3. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is geen restitutie van de reserveringskosten mogelijk.
ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.

Aanvulling op bovenstaande voorwaarden
  • Elk dier dat in ons pension wordt ondergebracht dient geldig ingeënt te zijn volgens het gebruikelijke schema en voor honden is tevens een kennelhoestenting vereist (minimaal 1 maand voor plaatsing in het pension). Het inentingsboekje dient u mee te brengen.
  • Binnen 14 dagen na het maken van een reservering dient de helft van het totaalbedrag te worden aanbetaald per bank. U ontvangt hiervoor een nota. Indien de besproken periode binnen 30 dagen voor aanvang nog geannuleerd wordt, dan wordt de aanbetaling als annuleringsbedrag aangemerkt.
  • Als de periode tussen reserveren en aankomst erg kort is, dan wordt de helft van het bedrag betaald bij aankomst en het resterende bedrag op het moment dat u uw huisdier weer ophaalt.
  • Wordt een dier enkele dagen eerder opgehaald dan afgesproken, dan wordt toch de totale periode in rekening gebracht. Dit in verband met het feit dat er op dat moment geen reserveringen meer gemaakt kunnen worden voor andere dieren en we noodgedwongen de door u gereserveerde kennel(s) enkele dagen leeg moeten laten staan.
  • Indien u uw huisdier eigen kleedjes/speeltjes wilt meegeven, adviseren wij u om deze te labelen, aangezien wij anders niet kunnen garanderen dat u uw eigen spullen mee terugkrijgt.
  • Dieetvoer of medicijnen voor uw eigen dier dient u zelf mee te brengen.

Tenslotte adviseren wij u tijdig te reserveren om teleurstellingen te voorkomen! Het is mogelijk om via e-mail uw reservering te maken.